เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงทักษะต่าง ๆ ของมวยไทยได้อย่างถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะแบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น ๔ ระดับด้วยกัน เริ่มจากระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การรำมวย การจดมวย การสืบก้าว การป้องกัน การใช้อวัยวะเป็น

อาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก หลังจากผ่านขั้นพื้นฐานแล้ว ก็เข้าสู่ระดับความสามารถขั้นกลาง ในขั้นกลางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นระดับความสามารถขั้นก้าวหน้า ครูผู้สอนจะสอนให้ทราบถึงทักษะในการ รุก – รับ และการป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย

ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง และหากผู้ศึกษาต้องการศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีก ทางโรงเรียนก็มีระดับความสามารถขั้นสูง ผู้เรียนจะได้รับทักษะขั้นสูง การใช้แม่ไม้มวยไทยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และประการสำคัญผู้เรียนทุกท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของมวยไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย